• ୱେବସାଇଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ |

ୱେବସାଇଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ କିଣନ୍ତୁ |ଗ୍ରାହକ, ଗ୍ରାହକ, ପସନ୍ଦ, ପସନ୍ଦ, କିପରି କିଣିବେ?

ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁତୁମର ସନ୍ତୁଳନକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗ କର |ଏକ କମ୍ପାନୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ |ୱେବସାଇଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ |

ମୂଲ୍ୟ ₹ / 100

ଲିଙ୍କଡଇନରୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ [MW] [MAX: 10 ମିଟର] [ଆରମ୍ଭ ସମୟ: 0-1 ଘଣ୍ଟା] [ସ୍ପିଡ୍: 5k-10k / ଦିନ] ️ [35 миллионов жителей индийского штата Одиша (.in)] [Min: 500] 6.58
ୟାହୁ [WW] ରୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ [MAX: 10 ମିଟର] [ଆରମ୍ଭ ସମୟ: 0-1 ଘଣ୍ଟା] [ସ୍ପିଡ୍: 5k-10k / ଦିନ] ️ [35 миллионов жителей индийского штата Одиша (.in)] [Min: 88] 0.27
ଆମାଜନ [WW] ରୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ [WW] [MAX: 0- ଆରମ୍ଭ ସମୟ: 0-1 ଘଣ୍ଟା] [ସ୍ପିଡ୍: 5k-10k / ଦିନ] ️ [35 миллионов жителей индийского штата Одиша (.in)] [Min: 88] 0.27
ୱେବସାଇଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ [ସର୍ବାଧିକ: 1 ମି] [ଆରମ୍ଭ ସମୟ: 12 ଘଣ୍ଟା] [ସ୍ପିଡ୍: 10K / ଦିନ] [35 миллионов жителей индийского штата Одиша (.in)] [Min: 1000] 2.19


ଏହି ସେବାରେ ଏକ ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ଅନଲାଇନ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |


ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ କିଣ | ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାସ୍ ଦିନ ସହିତ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟେ |. ଏହା ସତ୍ତ୍ Inderation େ ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସୀସା ପି generation ଼ି ଉପରେ ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ଏହା ଦ୍ or ାରା ଜୋରମିକ୍ କ act ଶଳ ସହିତ ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ |. ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ କିଣନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡିଗ୍ରୀ ସଫଳତା ସହିତ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |. ଦେୟଯୁକ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭୟ କରିବାର କ no ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏହା ଦର୍ଶକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ |. ପ୍ରକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ କିଣିବାର ଲାଭ | ଟ୍ରାଫିକ୍ କିଣିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହୋଇପାରେ |. ଏହି କାରଣରୁ, ଏହା ବିପରୀତ ଯେ ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିନିଯୋଗ (ROI) ରେ ଫେରସ୍ତର ସୁବିଧା ଅମଳ କରେ |. ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ପରି ଜଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯାନରେ ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେବାଗୁଡିକର ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |. ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉଛି: ଯେତେବେଳେ SO SEO ପାଇଁ, AdWords ପରି ଏକ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଅଟେ |. ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟ ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ବ to ାଇବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତୁମର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ |. ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଜ୍ଞାପନକରଣର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ଅଛି: ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୁ understand ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |. ଆପଣ ୱେବକୁ ବ୍ରାଉଜ୍ କରୁଥିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟର ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପୁନ arg ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ |. ଟାର୍ଗେଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶକ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ବାଛନ୍ତୁ | ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାର୍କେଟର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରଳ କରିବା |. ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସର ଫଳାଫଳ ପରି, ଆପଣ ଉଚ୍ଚମାନର ଫୋକସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସୁଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ବ to ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |.